Защо втори чужд език?

В профилираното чуждоезиково обучение прилагаме интерактивни методи на обучение, общуваме в клас изключително на чужд език (българският език се използва при необходимост), развиваме толерантност и интерес към други култури и модели на поведение, изграждаме нагласи за междукултурно общуване.

Всеки втори чужд език се изучава с 180 часа/ годишно.

Вторият чужд език в ПЧАГ се включва в ІХ клас. В ІХ клас учениците овладяват ниво А1, в Х клас – А2.

Учениците от ХІ и ХІІ клас изучават втори чужд език като втори профилиращ предмет. Според Общата европейска езикова рамка, учениците достигат до знания, валидиращи ниво В1. Голяма част от учениците достигат ново В2 по втори чужд език.

Учениците могат да изберат измежду следните втори чужди езици:

ИСПАНСКИ ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

ФРЕНСКИ ЕЗИК

ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК –
ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ в 11 и 12 клас

Чрез профилираното обучение по втори чужд език целим да доразвием и обогатим езиковата, социокултурната и стратегическата компетентност на учениците като компоненти на комуникативната компетентност на съответния език, да изградим умения за пълноценно и адекватно общуване (разбиране при слушане и четене, изразяване в писмена и устна форма, общуване без особени затруднения), да постигнем положително отношение към изучаването на чужди езици и култури, да подпомогнем осъзнаването на необходимостта от владеенето на чужди езици като фактор за интелектуалното израстване на учениците.

Обучението по втори чужд език се провежда в четири задължителни модула:

Модул 1
"УСТНО ОБЩУВАНЕ"

Модул 2
"ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ"

Модул 4
"ЕЗИК И КУЛТУРА"

Модул 3
"ЕЗИКОВИ ПРАКТИКИ"

Избираем модул – по преценка на учителя, като се вземат под внимание интересите, уменията и способностите на учениците от класа.

Обучението в задължителните и избираемия модул е свързано и допълващо се в единно цяло.

Избираемите модули са съобразени със спецификата на чуждия език, с интересите и мотивацията на групата, и представляват надграждане на знанията и компетентностите, овладявани в задължителната профилирана подготовка.

Кандидатстване

За нас личната среща с ученика и неговите родители е от изключителна важност. Стремим се да изграждаме спокойна и пълноценна среда, която зависи от семейството, което всяка година създаваме.

Не се колебайте да ни потърсите и да ви разкажем повече за гимназията, нашия образователен модел, методиката и принципите ни. За нас е важно да се срещнем с вас и да отговорим на всичките ви въпроси.