Обща информация за профилите

Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” е гимназия с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език по избор: испански, немски или руски език.

Задължителните профилиращи предмети в профил „Чужди езици“ са: английски език и втори чужд език. Задължителните трети и четвърти профилиращ предмет могат да се избират от обявените варианти и се изучават във втори гимназиален етап (11 и 12 клас), като профилиращите предмети са едни и същи за 11 и 12 клас и не могат да бъдат променяни.

Прочети повече

Вариантите за профилиращи предмети се сформират при минимум 6 ученици, заявили желание за изучаване на съответния вариант. Всяка година са различни комбинациите, в зависимост от интереса на учениците. За випуските 2025 и 2026 най-желаните профилиращи предмети са химия, биология, предприемачество, дигитални изкуства, история, БЕЛ.

Изучава се „Разговорен английски език“ – в VІІІ клас и „Бизнес английски език“ в ІХ и Х клас.

Защо профил "Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование"?

Профилът Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование е подходящ за ученици, които искат да се развиват в някоя от следните сфери: медицински и природни специалности, фармация, биология и химия, биотехнологии, компютърно инженерство, учител по природни науки в основна степен на образованието, химия, биология, химия и информатика, екохимия, компютърна химия, ядрена химия, инженерна химия и съвременни материали, биология, молекулярна биология, екология и опазване на околната среда, биомениджмънт и устойчиво развитие, биология или химия на английски език и други.

Учебната програма на профил Химия и ООС и Биология и ЗО е насочена към формирането на богат набор от академични знания, компетентности и практически опит у учениците. Като център в профилираното обучение залагаме развитието на уменията за анализ, синтез, приложение и оценката в личностен, социален и икономически план.

Обучението се стреми да изгражда система от умения, осигуряващи приложението на знанията за решаване на познавателни, изследователски, оценъчни и практически задачи.

В ПЧАГ „Уилям Шекспир“ разполагаме с оборудвана химическа лаборатория за онагледяване на процесите, експериментите и практическите задачи.

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ -
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА в 11 и 12 клас

Учебната програма на профилиращ предмет Биология и здравно образование е насочена към формирането на:

 • ключови компетентности по природни науки (използване на знания за клетъчния строеж за обосноваване на връзки и взаимоотношения в природата, за аргументиране на дейности на човека въз основа на научни факти, познаване на основните характеристики на научното търсене и осъзнаване на връзката: развитие на науката – практика – ограничения и рискове);
 • умения за учене (проучване на информация от различни източници, дискутиране на проблеми, критично мислене, работа в екип, планиране на дейности и формулиране на решения);
 • умения за подкрепа на идеята за устойчивото развитие (критично отношение и информираност, интерпретиране на конкретни ситуации като последствия за природната среда, осъзнаване на значението на устойчивото развитие за бъдещето на човечеството);
 • умения за здравословен начин на живот (използване на здравни познания и знания за превенция на заболявания, взимане на решения, свързани с личното и общественото здраве).

Профилираната подготовка в 11 и 12 клас се осъществява в рамките на 4 задължителни модула и един избираем:

Модул 1
"КЛЕТКАТА – ЕЛЕМЕНТАРНА БИОЛОГИЧНА СИСТЕМА"

Модул 2
"МНОГОКЛЕТЪЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИТЕ СИСТЕМИ"

Модул 3
"БИОСФЕРА - СТРУКТУРА, ПРОЦЕСИ"

Модул 4
"ЕВОЛЮЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИТЕ СИСТЕМИ"

Учениците работят и по Избираем модул: "Мониторинг на биологичните системи"

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА –
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА в 11 и 12 клас

Изискванията към всяка тема в учебната програма са насочени към приложните аспекти на химичното знание, което е основна предпоставка за изграждане на природонаучна грамотност на учениците, необходима за бъдещата им реализация в сферата на природните науки и свързаните с тях технологии.

Предвиденото учебно съдържание и очакваните резултати насочват обучението на учениците към:

 • задълбочаване и разширяване на знанията за науката химия и опазването на околната среда
 • практическото приложение на химическото знание и влиянието му върху социалните процеси
 • теоретико-практически и изследователски методи и подходи за самостоятелна познавателно-оценъчна дейност по химия
 • усъвършенстване на умения за описване и обясняване на явления чрез използване на научни данни и доказателства
 • разкриване и аргументиране на причинно-следствени връзки между химични обекти решаване на практически задачи и проблеми
 • избор и пренос на знания в други сродни научни области
 • избор на стратегии и организация за изпълнение на решенията
 • откриване на проблеми
 • експериментална вариативност
 • формулиране и проверяване на хипотези, извършване на анализи, изводи, обобщения и прогнози
 • анализиране и оценяване постигнатите резултати, организиране и провеждане на дискусии
 • работа в екип
 • обогатяване на ценностните представи на учениците с разбирането за причинно-следствената обусловеност на явленията в природата, за единството между човека и природата, за влиянието на науката върху развитието на обществото
 • повишаване на нагласите и мотивацията за познание и отговорно отношение към околната среда
 • интерпретиране на данни от експерименти
 • формулиране на изводи и вземане на решения за конкретни случаи и ситуации

Профилираната подготовка по химия и ООС във Втори гимназиален етап се провежда в 4 задължителни модула:

Модул 1
"ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ХИМИЯТА"

Модул 2
"ХИМИЯ НА НЕОРГАНИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА"

Модул 3
"ХИМИЯ НА ОРГАНИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА"

Модул 4
"МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА ВЕЩЕСТВАТА"

Учениците работят и по избираем модул – „Химията в схеми, таблици и задачи“.

Кандидатстване

За нас личната среща с ученика и неговите родители е от изключителна важност. Стремим се да изграждаме спокойна и пълноценна среда, която зависи от семейството, което всяка година създаваме.

Не се колебайте да ни потърсите и да ви разкажем повече за гимназията, нашия образователен модел, методиката и принципите ни. За нас е важно да се срещнем с вас и да отговорим на всичките ви въпроси.