За ваше удобство извадихме най-често задаваните въпроси от родители и ученици към нас. Вярваме, че по този начин ще придобиете бързо и лесно основна представа за нашата работа. Разбира се, за нас е важно да се срещнем и да поговорим на живо, затова не се колебайте да ни потърсите за подробна информация.

1Към какво се целите в работата си с учениците?
Основна цел на всеки човек от екипа на училището е да създаваме спокойна, толерантна и подкрепяща среда, която да носи свобода и увереност на нашите ученици. Основна цел е да се предоставят високи академични знания, които да водят към усвояване на професионално ниво на умения и компетентности за работа с езика, презентационни умения, критично мислене, боравене с информация, отсяване на ценното.
2Какви чужди езици се изучават и по колко часа седмично?
Основен език – Английски
 • VІІІ клас – 20 часа седмично
 • ІХ клас – 6 часа седмично
 • Х клас – 6 часа седмично
 • ХІ клас – 7 часа седмично – Общообразователна и профилирана подготовка
 • ХІІ клас - 7 часа седмично – Общообразователна и профилирана подготовка
Втори чужд език – избор между Испански/ Немски /Руски
Изучаването на втори чужд език стартира от ІХ клас, като учениците подават заявления за избор на ІІ ЧЕ и така се сформират групи от по 5 ученици минимум.

ІІ ЧЕ е втори профилиращ предмет във Втори гимназиален етап:

 • ІХ и Х клас – по 2 часа седмично
 • ХІ и ХІІ клас – по 7 часа седмично – общообразователна и профилирана подготовка
3В какви професии се специализират вашите ученици? Какъв процент продължават да учат във висши училища?
Всички ученици, завършили Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“ продължават обучението си във висши учебни заведения в България, Европа и целия свят. Голяма част от учениците, изучавали във втори гимназиален етап биология и химия се реализират в професии, свързани със здравеопазване, фармация, биотехнологии, генетика, ветеринарна медицина, стоматология, здравен мениджмънт и др.

Учениците, изучавали във втори гимназиален етап история и БЕЛ се реализират в сферата на хуманитарните и обществените науки, филологии, педагогика, право, психология, философия, културология.

Много от нашите ученици се реализират в областта на инженерните науки, архитектурата, международни икономически отношения, икономика и бизнес, финанси, туризъм, маркетинг, спорт и др.
4Има ли предмети с по-голям приоритет?
Английски език, Втори чужд език, Български език и литература. Когато имаме ученик с ясно заявени цели и интереси в определена област се провеждат с него индивидуални срещи, на които се изясняват целите и съответните учители, и ръководството подкрепя и оказва съдействие на детето и родителите по всички възможни за училището начини.
5Как се справяте с агресията в училище?
В Гимназия „Уилям Шекспир“ се подбират ученици със спокойно поведение и цялостната атмосфера в училището е хармонична. Класните ръководители, всички учители, обслужващият персонал и ръководството на училището са ангажирани непрекъснато с проследяване и коригиране поведението на учениците. При възникване на определени неподходящи ситуации се провежда незабавно среща разговор с учениците, уведомяват се родителите, предприемат се адекватни за ситуацията мерки.
6От колко до колко е учебният процес?
 • Първи учебен срок – първа смяна – от 8:00 до 13:30 часа
 • Втори учебен срок – втора смяна – от 13:00 до 18:20 часа
7Какви са стъпките за кандидатстване?
 • Първоначална среща с родителите, на която се получава информация от двете страни.
 • Следва среща с ученика за провеждане на тестовете за прием и кратко събеседване.
 • До 3 дни училището уведомява родителите за резултатите от тестовете и готовността за записване на ученика.
 • В рамките на една седмица родителите информират училището за своето решение.
 • Следва подписване на договор за обучение и избор на схемите за плащане.
8Какво се включва в таксата ви и има ли допълнителни такси?
Таксата за обучение включва обучение по часовете от учебния план /Включително избираеми и факултативни часове/, участие в състезания и конкурси, ученически съвет, училищен живот, ползване на библиотека.

Допълнително се заплащат учебниците, лагери, екскурзии и клубовете по интереси.
9Кога разбираме, че детето ни е одобрено?
До 3 дни след проведения тест родителите получават информация за резултатите на ученика на приемните тестове и за готовността на училището да приеме или не ученика.
10Има ли текучество на учители в училището?
Учителите, които преподават в Гимназия „Уилям Шекспир“ са от десетки години в училището. Имаме преподаватели, които са от самото създаване на ПЧАГ. Учителите са с високи професионални успехи, преподават и във висши учебни заведения.
11Какво е оценяването на учениците? Как определяте крайните оценки?
Учителите от Английска гимназия „Уилям Шекспир“ прилагат индивидуален подход при оценяването на учениците. Това означава, че всеки ученик се оценява спрямо собствения си напредък. Прилага се и проектно базирано обучение, работа по групи и екипи. Тези подходи предполагат по-добро адаптиране и включване в учебния процес на ученици, които са по-тихи и затворени, за да могат да изразят себе си и своите знания и способности. Често се случва ученик на писмени изпитвания да показва ниски резултати, но при устно изпитване да покаже добре усвоени знания. Учителите се съобразяват с тези особености при определяне на годишните резултати. Принципът е „в полза на ученика“.
12Има ли предмети, които се изучават на английски език?
ПЧАГ „Уилям Шекспир“ е българска образователна институция. Преподаването се извършва на български език. Като английска гимназия общуването в часовете по английски език се провежда изцяло на английски, като учениците и учителите по английски език общуват на английски и в неформална среда – в междучасията, по време на пътувания, посещения на културни мероприятия и др.

По учебен план часовете в 9 и 10 клас по природните науки химия, физика, биология се преподават билингвално – на английски и български език, като се въвеждат основни термини на английски език, правят се презентации, водят се дискусии. В определен брой часове учителите преподават изцяло на английски език.
13Имате ли ученици от чужди държави и как се обучават те? Каква е процедурата за кандидатстване?
В Гимназия „Уилям Шекспир“ се обучават ученици от чужди държави – основно български деца, живели в чужбина, поради различни причини. Кандидатстването е от 8 клас и се осъществява чрез преминаване на процедура по легализиране и признаване на клас в Регионалното управление на образованието.

Преди излизане на документите от РУО, е възможно ученикът да посещава учебните часове в предполагаемия клас. След излизане на Удостоверението за признат клас от РУО, ученикът официално се записва в училището, като се издава заповед за полагане на приравнителните изпити, посочени от РУО. Училището проявява гъвкавост при определяне на датите за изпити и се съобразява с възможностите на ученика и семейството. През цялото време поддържаме комуникация с родителите и учениците. Подпомагаме семействата при необходимост от наваксване по определени учебни дисциплини. Даваме необходимия толеранс за подготовка за приравнителните изпити.