ПЧАГ „Уилям Шекспир – Интелект Инвест” е администратор на лични данни.

Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и във връзка с прилагането на Регламент 2016 / 679 на ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни, ПЧАГ„Уилям Шекспир – Интелект Инвест” като администратор на лични данни събира и законосъобразно обработва минимум лични данни на родители, ученици, учители и служители единствено във връзка с предоставяне на услуги, свързани с образованието (обучение, възпитание и социализация) на учениците въз основа на дадено доброволно съгласие от Ваша страна като субект на лични данни.Предоставените от Вас лични данни се съхраняват за срок, не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват, след което ще бъдат изтрити по силата на нормативните документи.ПЧАГ „Уилям Шекспир – Интелект Инвест” обработва, съхранява и предоставя лични данни съгласно нормативни актове на МОН, РУО, СРЗИ, НАП, НОИ и др. държавни и общински институции.При събирането, обработването, предоставянето и съхранението на личните Ви данни (ако не е определено друго с нормативен документ) Вие имате право по чл.34-а от Закона за защита на личните данни:

  • да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица с писмено заявление до ПЧАГ „Уилям Шекспир – Интелект Инвест”, подписано от Вас и подадено до адреса на гимназията: гр. София, ул. „Стара планина”, № 13.
  • когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас доброволно съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на изброените по-горе услуги, като изпратите имейл на e–mail: office@fpels.ws;
  • на достъп до личните Ви данни и правото да поискате коригиране, изтриване, забравяне, ограничаване и получаване на информация с писмено заявление (искане) по начина, посочен по-горе.


Лице за контакти: Лилия Симеонова, Заместник-директор, тел.: 02/983 15 20, 02/9835126Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашата дейност и за обществения ни имидж.