Обща информация за профилите

Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” е гимназия с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език по избор: испански, немски или руски език.

Задължителните профилиращи предмети в профил „Чужди езици“ са: английски език и втори чужд език. Задължителните трети и четвърти профилиращ предмет могат да се избират от обявените варианти и се изучават във втори гимназиален етап (11 и 12 клас), като профилиращите предмети са едни и същи за 11 и 12 клас и не могат да бъдат променяни.

Прочети повече

Вариантите за профилиращи предмети се сформират при минимум 6 ученици, заявили желание за изучаване на съответния вариант. Всяка година са различни комбинациите, в зависимост от интереса на учениците. За випуските 2025 и 2026 най-желаните профилиращи предмети са химия, биология, предприемачество, дигитални изкуства, история, БЕЛ.

Изучава се „Разговорен английски език“ – в VІІІ клас и „Бизнес английски език“ в ІХ и Х клас.

Защо профил "Дигитални изкуства и Предприемачество?"

Новият вариант за профил “Дигитални изкуства и предприемачество” в 11 и 12 клас е подходящ за учениците, които желаят да се развиват в сферата на икономическите науки, бизнеса, разработването и реализацията на собствени идеи и за тези, които са креативни и талантливи и желаят да се реализират в областта на дизайна, дигиталните изкуства. Част от професионалните области, за които подготвя настоящият профил са икономически и бизнес специалности, мениджмънт, дизайн /текстилен, моден, графичен, интериорен, ландшафтен, продуктов, промишлен/, анимация, илюстрация, сценография, скулптура, изкуствознание, архитектура, счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език) и други.

Програмата на двата профилиращи предмета насочва учениците към:

Натрупване на теоретични академични знания

Развиване на богата обща култура


Самовъзпитаване в свобода на изразяването и смелост при експериментиране

Критично и креативно мислене


Инициативност и развитие на нагласи за търсене на решения при възникване на казуси

Пълноценно развитие на авторски идеи

Развиване на самостоятелност, инициативност и осъзнатост при завършване на проектите

Умения да уловят вдъхновението и да реализират собствени идеи

Развиване на работата с различни материали и техники на изобразителните изкуства

Чрез овладяване на богатството на изразните средства и усвояване на правилата да се премине към нестандартното мислене и авторските идеи

ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА /ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО/ -
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА в 11 и 12 клас

Обучението по дигитални изкуства във втори гимназиален етап в Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“ се провежда по изцяло авторска програма, специално създадена за учениците от 11 и 12 клас, профилиращи Дигитални изкуства и Предприемачество. Програмата е изработена от солиден екип професионалисти в областта на визуалните, приложните и инженерните професии, базирани на изкуства - реализирани художници и дизайнери, посветени на работата с подрастващи млади хора в областта на изобразителните изкуства. Целта ни е да намираме връзки между изкуствата, професиите и нашите преживявания и впечатления от всички процеси. Авторите целят обучението да даде възможно най-голям обхват от теоретични познания и да осигури свобода при избора на практически занимания.

Учебната програма е насочена към обединяване на различни гледни точки върху изкуството като цяло и прилагане на съвременните възможности за реализация на учениците чрез техните творчески идеи. Изискванията към всяка тема в учебната програма са насочени към приложните аспекти на изобразителното изкуство.

Дейностите на преподавателския екип при осъществяване целите на програмата са:

  • Да следим най-актуални тенденции в изкуството, професиите и взаимовръзките в обществото.
  • Да насърчаваме учениците към самоанализ и самопознание.
  • Да разкриваме възможностите за творчески изяви, лична отговорност и зрялост.
  • Да прилагаме методиките за обучение, като прилагаме индивидуален подход, динамика на учебния процес, използване на високопрофесионални материали, оборудване и технологии, които осигуряват високо качество на крайния продукт в областта на изящните и приложните изкуства.

Програмата се реализира в четири модула на обучение, които следват логическа свързаност:

Модул 1
"ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО"

Модул 2
"ИЗКУСТВО И ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА"

Модул 3
"ВИЗУАЛНА КУЛТУРА"

Модул 4
"ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА"

Избираем модул 5: „Приложение на изкуството“

Целта ни е да насърчим младите хора към прилагане на научноизследователски и художествено-творчески идеи, насочени към взаимовръзката изкуство - виртуална среда, към изграждането на компетентности, свързани с професионалната ориентация в областта на двуизмерната графика и триизмерното моделиране.

Преподавателите използват иновативни подходи като: работа по проекти, посещения на изложби и музеи, посещение на ателиета на различни автори, посещения на съвременни студия и фирми, посещения на друг тип културни събития/мероприятия с цел вдъхновение и анализ, изнесени уроци – градски и природни пленери, обучение по метода „Деца обучават деца“.

Учениците, които избират профилиращ предмет „Дигитални изкуства“ имат възможност да се реализират в широк спектър професионални области, свързани с творчество и себеизразяване:

Текстилен дизайн Моден дизайн Графичен дизайн Анимация Илюстрация Сценография Скулптура Изкуствознание Интериорен дизайн Ландшафтен дизайн Архитектура Продуктов дизайн Промишлен дизайн

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО –
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА в 11 и 12 клас

Предприемачеството като компетенция представлява способността да разпознаваме възможностите и да се възползваме от тях, да планираме и управляваме творчески процеси с културна, социална или финансова стойност. То изисква познаване на ситуациите и възможностите, подходи за планиране и управление, етични принципи и самосъзнание. Предприемачеството включва умения за творчество (въображение, критичен анализ, решаване на казуси), комуникация, мобилизиране на ресурси (хора и неща) и за справяне с несигурността, неяснотата и риска. Предприемаческото мислене също така включва нагласи за лична ефективност, мотивация и постоянство, и ценене на чуждите идеи. За да може обучението по предприемачество ефективно да развива компетенциите на учащите, капацитетът на училищата за създаване на подкрепяща и стимулираща учебна среда е точно толкова важен, колкото личностните качества, компетенции и мотивацията.

Ние, екипът на Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“ си поставихме цели, с които да влезем в духа и нагласите на новото поколение. В тази връзка въведохме и профилиращ предмет “Предприемачество“, където ще имаме възможност да предизвикваме, да изследваме и да създаваме заедно. Обучението по предприемачество не може да се случва в изолирана от външния свят училищна обстановка. То изисква работа в партньорство с външни организации, за да се предоставят различни видове обучение. Това е и една от основните задачи, които сме си поставили като екип, да поставяме учениците в реални ситуации, от които те биха могли да правят изводи и да разширят обхвата на техните познания. В тази връзка каним и гост лектори от бранша, организираме срещи на учениците с представители на бизнеса и успешни предприемачи. Високото качество на обучението се осигурява от преподавателите, които привличаме от висши учебни заведения. Учителите по Предприемачество са амбициозни млади хора, които притежават неуморен стремеж за развитие, професионализъм, креативност и много любов към учениците.

Програмата по Предприемачество се реализира в четири задължителни и един избираем модул на обучение,
които следват логическа свързаност:

Модул 1
"ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ"

Целта на обучението в модула е учениците да умеят да преценяват личния си потенциал и кариерните възможности на социално- икономическата среда и на тази основа да правят информиран избор на кариера, за да се реализират успешно на пазара на труда

Модул 2
"ПАЗАРНА ИКОНОМИКА"

Целта на обучението в модула е да формира икономическа култура, познаване на базисните икономически понятия, овладяване на основни принципи на пазарната икономика и формиране на икономическо мислене

Модул 3
"СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС"

Целта на обучението в модула е учениците да интегрират натрупаните теоретични знания, умения и отношения и да ги приложат на практика чрез реално стартиране на собствен бизнес в учебна среда

Модул 4
"УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ"

Целта на обучението в модула е да формира управленска култура, познаване на основните управленски функции, овладяване на процеса на вземане на управленски решения, принципите за управление на човешките ресурси, комуникациите и използването на ИКТ в управлението

Избираем модул 5 „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И АНАЛИЗ“ - Тук натрупаните знания, умения и компетентности в профилираното обучение се прилагат на практика. Използват се знания, умения и компетентности, усвоени от други науки – чужди езици, информационни технологии, философия, география и икономика. Развиват се анализаторски умения, комуникация, социални умения.

Кандидатстване

За нас личната среща с ученика и неговите родители е от изключителна важност. Стремим се да изграждаме спокойна и пълноценна среда, която зависи от семейството, което всяка година създаваме.

Не се колебайте да ни потърсите и да ви разкажем повече за гимназията, нашия образователен модел, методиката и принципите ни. За нас е важно да се срещнем с вас и да отговорим на всичките ви въпроси.