Защо английски език?

Английският език е основният език, който се изучава от VІІІ до ХІІ клас. В VІІІ клас – интензивно. През целия етап на обучение включваме допълнителни часове по бизнес английски език, по разговорен английски, терминология по природните и обществени науки на английски език, дебати на английски, превод, състезания по креативно писане, конкурси в България и чужбина.

В VІІІ клас се приемат ученици на различни нива на владеене на английски език. Обучението е интензивно – общо 20 часа на седмица. До завършване на учебната година учениците преминават три нива: А1, А2 и В1.1. Фокусът е върху отлично овладяване на граматическите правила, богатство на лексика, практически умения за свободно водене на разговор.

До ХІІ клас общият брой ученици покриват знания, умения и компетентности на ниво В2. Голяма част от учениците овладяват английският език до ниво С1, като имат солидна подготовка за международните сертификати FCE, CAE. Голяма част от учениците, които се реализират в чужбина, свободно покриват изискванията на сертификати IELTS и TOEFL, необходими за кандидатстване в Европа и САЩ.

Овладяването на английския език в ПЧАГ достига до ниво Advanced и Proficiency в профилираното обучение в края на Втори гимназиален етап.

Учебните програми са разработени съобразно изискванията на МОН и в съответствие с:

  • Обща европейска езикова рамка;
  • Европейска референтна рамка за ключови компетентности;
  • Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –
ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ в 11 и 12 клас

Профилираното обучение по английски език във втори гимназиален етап е насочено към разширяване и обогатяване на основни знания, умения и отношения, свързани с изграждането на езикова, социолингвистична, прагматична и междукултурна компетентност като компоненти на комуникативната компетентност на ученика и се провежда в четири модула:

Модул 1
"УСТНО ОБЩУВАНЕ"


Модул 2
"ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ"


Модул 3
"ЕЗИКЪТ ЧРЕЗ ЛИТЕРАТУРАТА"

Модул 4
"КУЛТУРА И МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ"

  • В модулите „Устно общуване“, „Писмено общуване“ и „Езикът чрез литературата“ е заложено развиване и усъвършенстване на основните компоненти за овладяване на чужд език – слушане, четене, говорене, писане, приложени в изобилие от упражнения във всеки един от модулите.
  • В модул „Култура и междукултурно общуване“ учениците се запознават с определени мета текстове (теоретико-критични или теоретико-аналитични текстове), които задават рамка за тълкуване на обсъжданите събития, явления и факти и осигуряват основата за информирани дискусии в сферата на авангардно изкуство и попкултура, съвременни културни митове и икони, кoсмополитност, раса и етничност – история и съвременност, институции, законност и ежедневни практики, междукултурна комуникация – основни принципи и проблеми.
  • В модул „Езикът чрез литературата“ се провежда запознаване с автентични художествени произведения, които задават рамка за тълкуване на обсъжданите проблеми и осигуряват основата за информирани дискусии по предложените теми. Обогатява се общата култура на учениците в областта на историческите факти и английското литературно богатство.

Тематичните области, езиковите средства, устните и писмените речеви дейности в програмата са съобразени с интересите, възрастовите особености и опита на учениците. Програмата следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящ се за целия етап на обучение.

В избираемите модули „Функционални умения и компетентности на английски език“ и „Английският език и съвременните технологии“ се надграждат и допълват знанията и компетентностите на учениците по теми, които ги вълнуват и в зависимост от конкретните интереси на класа.

Кандидатстване

За нас личната среща с ученика и неговите родители е от изключителна важност. Стремим се да изграждаме спокойна и пълноценна среда, която зависи от семейството, което всяка година създаваме.

Не се колебайте да ни потърсите и да ви разкажем повече за гимназията, нашия образователен модел, методиката и принципите ни. За нас е важно да се срещнем с вас и да отговорим на всичките ви въпроси.