Обща информация за профилите

Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” е гимназия с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език по избор: испански, немски или руски език.

Задължителните профилиращи предмети в профил „Чужди езици“ са: английски език и втори чужд език. Задължителните трети и четвърти профилиращ предмет могат да се избират от обявените варианти и се изучават във втори гимназиален етап (11 и 12 клас), като профилиращите предмети са едни и същи за 11 и 12 клас и не могат да бъдат променяни.

Прочети повече

Вариантите за профилиращи предмети се сформират при минимум 6 ученици, заявили желание за изучаване на съответния вариант. Всяка година са различни комбинациите, в зависимост от интереса на учениците. За випуските 2025 и 2026 най-желаните профилиращи предмети са химия, биология, предприемачество, дигитални изкуства, история, БЕЛ.

Изучава се „Разговорен английски език“ – в VІІІ клас и „Бизнес английски език“ в ІХ и Х клас.

Защо профил "Български език и литература и История и цивилизции?

Профилът Български език и литература и История и цивилизации е подходящ за ученици, които искат да се развиват в някоя от следните сфери: хуманитарни и юридически науки, филологии, езикознание, лингвистика, културология, журналистика, педагогика, философия, психология, социология, политология, публична администрация, библиотечно-информационни науки, публични информационни системи, история, археология, етнология и културна антропология, архивистика и документалистика, социални дейности, неформално образование и други.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА –
ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ в 11 и 12 клас

Модулите са 5 за всяка учебна година - четири задължителни и един избираем

Задължителните модули са:

Модул 1
"ЕЗИКЪТ И ОБЩЕСТВОТО"

Езикът и ролята, която езикът играе в обществото

Модул 2
"ЕЗИКОВИ УПОТРЕБИ"

Езикът като инструмент на комуникацията, акцентира се върху прилагането и използването на речеви стратегии и похвати с цел реализиране на адекватно речево поведение

Модул 3
"ДИАЛОГИЧНИ ПРОЧИТИ"

Изграждане на умения за интерпретиране и конструиране на отношения между литературни текстове или между текстове и произведения от други изкуства

Модул 4
"КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ"

Интерпретация на текстове, които провокират преосмисляне на стереотипи и мисловни модели

В ПЧАГ петият модул по БЕЛ, профилирана подготовка, се нарича „От Ботев до Талев – преглед на литературната класика“ – в 11 и 12 клас

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ –
ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ в 11 и 12 клас

Обучението по история и цивилизации заема важно място в образователна структура на българското училище и има за цел да допринася за формирането на пълноценни личности, конкурентноспособни на пазара на труда, възпитани в духа на демократичните ценности на гражданското общество.

Целта ни е в процеса на обучение да се развиват уменията за прилагане на специфични техники на историческото познание, както и уменията за учене, за развиване на критическото мислене и самостоятелното обработване на информация, за изразяване и аргументиране на собствено мнение.

Обучението в профила има значим потенциал за изграждане на уважение към демократичните ценности на гражданското общество, за изява на действена обществена и гражданска позиция. Стремим се да създаваме предпоставки учениците да проявяват творчество и креативност в разнообразни дейности както в класната стая, така и извън училище, които да доведат до формирането на личности с граждански позиции и познания относно развитието на обществата. Надграждането на знанията има за цел да помогне за осмисляне и разглеждане на историческата информация в по-широк контекст, използвайки компетентности не само от областта на историята, но и от други научни области.

В ПЧАГ профилираното обучение по История и цивилизации във Втори гимназиален етап се провежда в три задължителни и един избираем модул.

Задължителните модули са:

Модулите на профилираното обучение „Култура и духовност“, „Власт и институции“, „Човек и общество“ са хронологично свързани помежду си. Чрез обучението по история успешно прилагаме проблемно-тематичния подход, който провокира учениците да разсъждават критично, да търсят творчески решения и устойчиво да прилагат наученото.

Избираемият модул в 11. и 12. клас е „Древност и Средновековие в презентации“

Кандидатстване

За нас личната среща с ученика и неговите родители е от изключителна важност. Стремим се да изграждаме спокойна и пълноценна среда, която зависи от семейството, което всяка година създаваме.

Не се колебайте да ни потърсите и да ви разкажем повече за гимназията, нашия образователен модел, методиката и принципите ни. За нас е важно да се срещнем с вас и да отговорим на всичките ви въпроси.