Обща информация за профилите

Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” е гимназия с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език по избор: испански, немски или руски език.

Задължителните профилиращи предмети в профил „Чужди езици“ са: английски език и втори чужд език. Задължителните трети и четвърти профилиращ предмет могат да се избират от обявените варианти и се изучават във втори гимназиален етап (11 и 12 клас), като профилиращите предмети са едни и същи за 11 и 12 клас и не могат да бъдат променяни.

Вариантите за профилиращи предмети се сформират при минимум 6 ученици, заявили желание за изучаване на съответния вариант.

Изучава се „Разговорен английски език“ – в VІІІ клас и „Бизнес английски език“ в ІХ и Х клас.

Гимназията е одобрена за иновативно училище от учебната 2017-2018 година с Решение №391/17.06. 2017 г. на Министерски съвет. В часовете по иновативни педагогически методи в преподаването на български език и литература се изучават с новаторски подходи овладяването на текстовото структуриране, усъвършенстването на правописа, предизвикателствата на творческото писане и мисловните подстъпи към тайнствата на езика, като комуникативен инструмент и художествена вселена.

Обучението се осъществява в дневна и самостоятелна форма.

Варианти на профилиращи предмети

Профилът Български език и литература и История и цивилизации е подходящ за ученици, които искат да се развиват в някоя от следните сфери: хуманитарни и юридически науки, филологии, езикознание, лингвистика, културология, журналистика, педагогика, философия, психология, социология, политология, публична администрация, библиотечно-информационни науки, публични информационни системи, история, археология, етнология и културна антропология, архивистика и документалистика, социални дейности, неформално образование и други.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ в 11 и 12 клас

Модулите са 5 за всяка учебна година - четири задължителни и един избираем
Задължителните модули са:

 • модул „Езикът и обществото“ - езикът и ролята, която езикът играе в обществото.
 • модул „Езикови употреби“ - езикът като инструмент на комуникацията, акцентира се върху прилагането и използването на речеви стратегии и похвати с цел реализиране на адекватно речево поведение.
 • модул „Диалогични прочити“ - изграждане на умения за интерпретиране и конструиране на отношения между литературни текстове или между текстове и произведения от други изкуства
 • модул „Критическо четене“ - интерпретация на текстове, които провокират преосмисляне на стереотипи и мисловни модели

В ПЧАГ петият модул по БЕЛ, профилирана подготовка, се нарича „От Ботев до Талев – преглед на литературната класика“ – в 11 и 12 клас

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ В 11. И 12. КЛАС

Обучението по история и цивилизации заема важно място в образователна структура на българското училище и има за цел да допринася за формирането на пълноценни личности, конкурентноспособни на пазара на труда, възпитани в духа на демократичните ценности на гражданското общество.

Целта ни е в процеса на обучение да се развиват уменията за прилагане на специфични техники на историческото познание, както и уменията за учене, за развиване на критическото мислене и самостоятелното обработване на информация, за изразяване и аргументиране на собствено мнение.

Обучението в профила има значим потенциал за изграждане на уважение към демократичните ценности на гражданското общество, за изява на действена обществена и гражданска позиция. Стремим се да създаваме предпоставки учениците да проявяват творчество и креативност в разнообразни дейности както в класната стая, така и извън училище, които да доведат до формирането на личности с граждански позиции и познания относно развитието на обществата. Надграждането на знанията има за цел да помогне за осмисляне и разглеждане на историческата информация в по-широк контекст, използвайки компетентности не само от областта на историята, но и от други научни области.

В ПЧАГ профилираното обучение по История и цивилизации във Втори гимназиален етап се провежда в три задължителни и един избираем модул.
Задължителните модули са:

 • модул „Власт и институции“ - разбиране и осмисляне на държавни модели, политически идеологии и функциониране на политическата власт. Акцентираме върху възникването и еволюцията на демократичния политически модел и предизвикателствата пред него в съвременността, както и върху българските проекции на този сложен процес.
 • модул „Култура и духовност“ - ориентация, адаптация и реализация на младите хора в съвременното демократично общество в условията на културно многообразие и глобализация. Акцентираме както върху значими културно-духовни процеси и явления, така и върху органичното място на България в тях.
 • модул „Човек и общество“ - представяне на структурирането и функционирането на основни социални и икономически модели в съчетание с характеризиране на процеса на формиране на гражданско общество чрез открояване на българските специфики. Специален акцент е поставен върху обществените движения като проява на активността, отговорността и ангажираността на човека към глобалните проблеми на съвременността.

Модулите на профилираното обучение „Култура и духовност“, „Власт и институции“, „Човек и общество“ са хронологично свързани помежду си. Чрез обучението по история успешно прилагаме проблемно-тематичния подход, който провокира учениците да разсъждават критично, да търсят творчески решения и устойчиво да прилагат наученото.

Избираемият модул в 11. и 12. клас е „Древност и Средновековие в презентации“

Профилът Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование е подходящ за ученици, които искат да се развиват в някоя от следните сфери: медицински и природни специалности, фармация, биология и химия, биотехнологии, компютърно инженерство, учител по природни науки в основна степен на образованието, химия, биология, химия и информатика, екохимия, компютърна химия, ядрена химия, инженерна химия и съвременни материали, биология, молекулярна биология, екология и опазване на околната среда, биомениджмънт и устойчиво развитие, биология или химия на английски език и други.

Учебната програма на профил Химия и ООС и Биология и ЗО е насочена към формирането на богат набор от академични знания, компетентности и практически опит у учениците. Като център в профилираното обучение залагаме развитието на уменията за анализ, синтез, приложение и оценката в личностен, социален и икономически план.

Обучението се стреми да изгражда система от умения, осигуряващи приложението на знанията за решаване на познавателни, изследователски, оценъчни и практически задачи.

В ПЧАГ „Уилям Шекспир“ разполагаме с оборудвана химическа лаборатория за онагледяване на процесите, експериментите и практическите задачи.

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В 11. И 12. КЛАС

Учебната програма на профилиращ предмет Биология и здравно образование е насочена към формирането на:

 • ключови компетентности по природни науки (използване на знания за клетъчния строеж за обосноваване на връзки и взаимоотношения в природата, за аргументиране на дейности на човека въз основа на научни факти, познаване на основните характеристики на научното търсене и осъзнаване на връзката: развитие на науката – практика – ограничения и рискове);
 • умения за учене (проучване на информация от различни източници, дискутиране на проблеми, критично мислене, работа в екип, планиране на дейности и формулиране на решения);
 • умения за подкрепа на идеята за устойчивото развитие (критично отношение и информираност, интерпретиране на конкретни ситуации като последствия за природната среда, осъзнаване на значението на устойчивото развитие за бъдещето на човечеството);
 • умения за здравословен начин на живот (използване на здравни познания и знания за превенция на заболявания, взимане на решения, свързани с личното и общественото здраве).

Профилираната подготовка в 11 и 12 клас се осъществява в рамките на 4 задължителни модула и един избираем.

Задължителните модули са: „Клетката – елементарна биологична система“, „Многоклетъчна организация на биологичните системи“, „Биосфера – структура, процеси“, „Еволюция на биологичните системи“.

Учениците работят и по Избираем модул: Мониторинг на биологичните системи

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В 11. И 12. КЛАС

Изискванията към всяка тема в учебната програма са насочени към приложните аспекти на химичното знание, което е основна предпоставка за изграждане на природонаучна грамотност на учениците, необходима за бъдещата им реализация в сферата на природните науки и свързаните с тях технологии.

Предвиденото учебно съдържание и очакваните резултати насочват обучението на учениците към:

 • задълбочаване и разширяване на знанията за науката химия и опазването на околната среда
 • практическото приложение на химическото знание и влиянието му върху социалните процеси
 • теоретико-практически и изследователски методи и подходи за самостоятелна познавателно-оценъчна дейност по химия
 • усъвършенстване на умения за описване и обясняване на явления чрез използване на научни данни и доказателства
 • разкриване и аргументиране на причинно-следствени връзки между химични обекти решаване на практически задачи и проблеми
 • избор и пренос на знания в други сродни научни области
 • избор на стратегии и организация за изпълнение на решенията
 • откриване на проблеми
 • експериментална вариативност
 • формулиране и проверяване на хипотези, извършване на анализи, изводи, обобщения и прогнози
 • анализиране и оценяване постигнатите резултати, организиране и провеждане на дискусии
 • работа в екип
 • обогатяване на ценностните представи на учениците с разбирането за причинно-следствената обусловеност на явленията в природата, за единството между човека и природата, за влиянието на науката върху развитието на обществото
 • повишаване на нагласите и мотивацията за познание и отговорно отношение към околната среда.
 • интерпретиране на данни от експерименти
 • формулиране на изводи и вземане на решения за конкретни случаи и ситуации

Профилираната подготовка по химия и ООС във Втори гимназиален етап се провежда в 4 задължителни модула: „Теоретични основи на химията“, „Химия на неорганичните вещества“, „Химия на органичните вещества“, „Методи за контрол и анализ на веществата“. Учениците работят и по избираем модул – „Химията в схеми, таблици и задачи“.

Новият вариант за профил “Дигитални изкуства и предприемачество” в 11 и 12 клас е подходящ за учениците, които желаят да се развиват в сферата на икономическите науки, бизнеса, разработването и реализацията на собствени идеи, и за тези, които са креативни и талантливи, и желаят да се реализират в областта на дизайна, дигиталните изкуства. Част от професионалните области, за които подготвя настоящият профил са икономически и бизнес специалности, мениджмънт, дизайн /текстилен, моден, графичен, интериорен, ландшафтен, продуктов, промишлен/, анимация, илюстрация, сценография, скулптура, изкуствознание, архитектура, счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език) и други.

Програмата на двата профилиращи предмета насочва учениците към:

 • натрупване на теоретични академични знания
 • развиване на богата обща култура
 • самовъзпитаване в свобода на изразяването и смелост при експериментиране
 • Критично и креативно мислене
 • инициативност и развитие на нагласи за търсене на решения при възникване на казуси
 • пълноценно развитие на авторски идеи
 • развиване на самостоятелност, инициативност и осъзнатост при завършване на проектите
 • умения да уловят вдъхновението и да реализират собствени идеи
 • развиване на работата с различни материали и техники на изобразителните изкуства
 • чрез овладяване на богатството на изразните средства и усвояване на правилата да се премине към нестандартното мислене и авторските идеи.

А какво повече се включва в всеки един профилиращ предмет поотделно можете да прочетете в следващите редове.

ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА /ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО/ – ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В 11. И 12. КЛАС

Обучението по дигитални изкуства във втори гимназиален етап в Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“ се провежда по изцяло авторска програма, специално създадена за учениците от 11 и 12 клас, профилиращи Дигитални изкуства и Предприемачество. Програмата е изработена от солиден екип професионалисти в областта на визуалните, приложните и инженерните професии, базирани на изкуства - реализирани художници и дизайнери, посветени на работата с подрастващи млади хора в областта на изобразителните изкуства. Целта ни е да намираме връзки между изкуствата, професиите и нашите преживявания и впечатления от всички процеси. Авторите целят обучението да даде възможно най-голям обхват от теоретични познания и да осигури свобода при избора на практически занимания.

Учебната програма е насочена към обединяване на различни гледни точки върху изкуството като цяло и прилагане на съвременните възможности за реализация на учениците чрез техните творчески идеи.

Изискванията към всяка тема в учебната програма са насочени към приложните аспекти на изобразителното изкуство.

Дейностите на преподавателския екип при осъществяване целите на програмата са да следим най-актуални тенденции в изкуството, професиите и взаимовръзките в обществото. Да насърчаваме учениците към самоанализ и самопознание. Да разкриваме възможностите за творчески изяви, лична отговорност и зрялост. Да прилагаме методиките за обучение, като прилагаме индивидуален подход, динамика на учебния процес, използване на високопрофесионални материали, оборудване и технологии, които осигуряват високо качество на крайния продукт в областта на изящните и приложните изкуства.

Програмата се реализира в четири модула на обучение, които следват логическа свързаност.

 • Модул 1 „Теория на изкуството“
 • Модул 2 „Изкуство и изразни средства“
 • Модул 3 „Визуална култура“
 • Модул 4 „Дигитални изкуства“
 • Избираем модул 5 „Приложение на изкуството“

Целта ни е да насърчим младите хора към прилагане на научноизследователски и художествено-творчески идеи, насочени към взаимовръзката изкуство - виртуална среда, към изграждането на компетентности, свързани с професионалната ориентация в областта на двуизмерната графика и триизмерното моделиране.

Учениците, които избират профилиращ предмет „Дигитални изкуства“ имат възможност да се реализират в широк спектър професионални области, свързани с творчество и себеизразяване:

 • Текстилен дизайн
 • Моден дизайн
 • Графичен дизайн
 • Анимация
 • Илюстрация
 • Сценография
 • Скулптура
 • Изкуствознание
 • Интериорен дизайн
 • Ландшафтен дизайн
 • Архитектура
 • Продуктов дизайн
 • Промишлен дизайн

Преподавателите използват иновативни подходи като: работа по проекти, посещения на изложби и музеи, посещение на ателиета на различни автори, посещения на съвременни студия и фирми, посещения на друг тип културни събития/мероприятия с цел вдъхновение и анализ, изнесени уроци – градски и природни пленери, обучение по метода „Деца обучават деца“.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В 11. И 12. КЛАС

Предприемачеството като компетенция представлява способността да разпознаваме възможностите и да се възползваме от тях, да планираме и управляваме творчески процеси с културна, социална или финансова стойност. То изисква познаване на ситуациите и възможностите, подходи за планиране и управление, етични принципи и самосъзнание.

Предприемачеството включва умения за творчество (въображение, критичен анализ, решаване на казуси), комуникация, мобилизиране на ресурси (хора и неща) и за справяне с несигурността, неяснотата и риска.

Предприемаческото мислене също така включва нагласи за лична ефективност, мотивация и постоянство, и ценене на чуждите идеи. За да може обучението по предприемачество ефективно да развива компетенциите на учащите, капацитетът на училищата за създаване на подкрепяща и стимулираща учебна среда е точно толкова важен, колкото личностните качества, компетенции и мотивацията.

Ние, екипът на Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“ си поставихме цели, с които да влезем в духа и нагласите на новото поколение. В тази връзка въведохме и профилиращ предмет “Предприемачество“, където ще имаме възможност да предизвикваме, да изследваме и да създаваме заедно.

Обучението по предприемачество не може да се случва в изолирана от външния свят училищна обстановка. То изисква работа в партньорство с външни организации, за да се предоставят различни видове обучение. Това е и една от основните задачи, които сме си поставили като екип, да поставяме учениците в реални ситуации, от които те биха могли да правят изводи и да разширят обхвата на техните познания. В тази връзка каним и гост лектори от бранша, организираме срещи на учениците с представители на бизнеса и успешни предприемачи.

Високото качество на обучението се осигурява от преподавателите, които привличаме от висши учебни заведения. Учителите по Предприемачество са амбициозни млади хора, които притежават неуморен стремеж за развитие, професионализъм, креативност и много любов към учениците.

Програмата по Предприемачество се реализира в четири задължителни и един избираем модул на обучение, които следват логическа свързаност.

Модул 1 „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ”

Целта на обучението в модула е учениците да умеят да преценяват личния си потенциал и кариерните възможности на социално- икономическата среда и на тази основа да правят информиран избор на кариера, за да се реализират успешно на пазара на труда.

Модул 2 “ПАЗАРНА ИКОНОМИКА”

Целта на обучението в модула е да формира икономическа култура, познаване на базисните икономически понятия, овладяване на основни принципи на пазарната икономика и формиране на икономическо мислене.

Модул 3 “СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС”

Целта на обучението в модула е учениците да интегрират натрупаните теоретични знания, умения и отношения и да ги приложат на практика чрез реално стартиране на собствен бизнес в учебна среда.

Модул 4 “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ”

Целта на обучението в модула е да формира управленска култура, познаване на основните управленски функции, овладяване на процеса на вземане на управленски решения, принципите за управление на човешките ресурси, комуникациите и използването на ИКТ в управлението.

Избираем модул 5 „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И АНАЛИЗ“

Тук натрупаните знания, умения и компетентности в профилираното обучение се прилагат на практика. Използват се знания, умения и компетентности, усвоени от други науки – чужди езици, информационни технологии, философия, география и икономика. Развиват се анализаторски умения, комуникация, социални умения.