Facebook

Изх. №РУО1-31959/11.11.2020 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
На 11 ноември 2020 г., бе проведено онлайн заседание на Временния
оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална
ефективност в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCoV
(Covid-19). Бяха взети следните решения:
1.„….Предлага на директора на Столичната регионална здравна инспекция,
да упражни правомощията си по чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето и да
издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на
територията на Столична община, а именно:
1.1. За срок от 12 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да
се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от
8 /осми/ до 12 /дванадесети/ клас включително.
1.2 За срок от 13 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да
се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от
6 /шести/ и 7 /седми/ клас.
На директорите на училища се препоръчва при повишаване на броя на
заболелите, учебният процес да преминава в електронна среда и за други
класове по разписаната от министъра на образованието и науката
процедура, съгласно негова заповед №РД 09-3158/11.11.2020 г.
Моля незабавно за решенията на Столичния щаб да бъдат уведомени всички учители, ученици и родители.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

РУО – София-град
София 1303, ул. „Антим I”, № 17,
тел.:9356050, факс:9883937,
www.ruo-sofia-grad.com